PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Sejarah Ringkes Pembangunaning GKJW

Kita sami sumerep bilih madegipun Greja Kristen Jawi Wetan selaku Greja ingkang diwasa lan madeg piyambak, punika resminipunkala tanggal 11 Desember 1931. Sarana kadiwasanipun wau para pendhita Welandi sampun boten gadhan pangwaos malih, nanging jejering lajeng salaku Guru Kadiwasan. Mila ingkang jumeneng Pangarsanipun Majelis Agung GKJW taksih pendhita Welandi, pandhita Jawi apilenggah Wakil Pangarsa.

Senajan sampun diwasa, nanging menggah ing bab keuangan taksih mbetahaken bantuwan saking N.Z.G. lan J.C. (Java Committee) ing negari Welandi.

Mekaten punika tumindak ngantos dumugi dhatengipun penajajahan Jepang ing taun 1942.

Jaman Jepang.

Nalika semanten para pemimpinipun GKJW sami pecah dados 2 golongan, wonten ingkang kepengin nglestantunaken susunan Majelis Agung kanthi dipun selarasaken kaliyan jaman semanten, kados upaminipun ketuwanipun boten pendhita Welandi, lan soal sanes sanesipun ingkang berbau Belanda. Nanging wonten sababagan malih ingkang bentuk susunan enggal babar pisan, ngadegaken bebadan enggal ingkang kanamakaken R.P.K. (Raad Pasamuwan Kristen).

Kalih golongan punika sami madeg piyambak-piyambak, lan sampun temtu bab punika inggih mengaruhi gesangipun para pasamuwan dalah para warganipun dengan sendirinya inggih lajeng pecah.

Wusananipun boten ngantos dangu para pemimpinipun saking kalih golongan wau sami dipun tangkepi Jepang, dipun buwi, karana sami kadakwa dados mata matanipun Welandi wangsul nguwosi malih Indonesia.

Wah sedaya pendhita GKJW nalika punika dipun cepeng kale betaken ing kunjara, mekaten ugi para warga Majelis lsp.

Saged kita gambaraken kados pundi kawontenanipun pasamuwan pasamuwan GKJW nalika semanten, boten gadha pemimpin, kados menda ingkang tanpa pangen. Sami ajrih jitab suci dipun besmeni, langkung langkung ing Daerah Besuki (Klasis Besuki). Dene pasamuwan pasamuwan ing daerah Kediri ngriki inggih ngalami pendheritaan awrat, para pandhita sa daerah Kediri sami dipun lebetaken penjara, mekaten ugi tiyang Kristen sanes sanesipun ingkang sami dipun curigani.

Ingkang paling parah punika pasamuwan Tumpuk (Kab. Tulungagung). Tiyangipun jaler meh sedaya dipun tangkep lan kalebetaken ing penjara Kediri kanthi dipun siya siya awrat sanget. Sedherek Tumpuk ingkang pejah wonten pekunjaran karana boten kiyat nandhang panganiayanipun Jepang – sedherek 22.

Warganipun pasamuwan Tulungagung ugi kathah ingkang dipun kunjara ing antawasipun pak Lukas, swargi pak Natan, pak Marsabat, lss.

Kados-kados nalika semanten GKJW lumpuh babar pisan, malah ancur. Pendamelipun pemerentah Jepang ingkang kajen sanget punika dados pirantosipun Iblis kangge ngleler dhateng GKJW.

Nanging sokur dene Gusti boten negakaken pasamuwanipun. Jepang lajeng kawon perangipun sarana dipun bom atom ing kitha Nagasaki lan Hirosima. Tanggal 14-8-45, Jepang menyerah dhateng Sekutu.

Jaman Kamardikan.

Indonesia tgl. 17-8-45 proklamasi kemerdekaanipun. Para pendhita lan tiyang tiyang sanesipun, ingkang sami meringkuk ing penjara, lajeng dipun luwari. Pasamuwan pasamuwan GKJW wiwit menghirup suasana kemerdekaan. Sedaya sami ngawontenaken intropeksi kanthi panalangsa lan kebak panuwun sukur.

Ing wulan Mei 1946 para pendhita sa GKJW ingkang suwau ngalami perpecahan sami ngempal lan manunggil malih wonten ing Pasamuwan Kertorejo. Sami sesarengan nelangsani kalepatanipun lan sami kebak panuwun. Sokor dene Gusti boten negakaken Pasamuwanipun.

Ing tgl. 6-9 Agustus 1946 kalajengaken kawontenaken pepanggihan istimewa ing Mojowarno, dipun rawuhi sedaya wakil-wakilipun pasamuwan pasamuwan sa GKJW. Sami manunggil malih. Sami prajanji badhe ndherek pakaryanipun Gusti mbangun  GKJW malih watawis taun 1970 kaputusaken bilih saben minggu I ing wulan Agustus kadadosaken pengetan dinten pembangunanipun GKJW. Selajengipun Gusti mberkahi GKJW nagtos dumugi sepriki lan kita pitados bilih ing selajengipun Gusti tetep rumeksa lan mberkahi GKJW, jer GKJW punika tapak astaning pakaryanipun.

Penulis:  alm. Pdt. Soedarman (dikoreksi oleh Pdt. Ismanu Mestoko)

Sumber: Majalah DUTA Nomor 7 & 8; Tahun XIX; Juli-Agustus 1991